Képzési struktúra

A doktori képzés célja elsősorban a jövő kutató-oktató szakembereinek tudományos felkészítése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű szakmai kutató tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek.
A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési programja három szintre tagolódik, ahol:
 • az első szint minden résztvevő számára alapozó jellegű módszertani és elméleti képzést tartalmaz kötelező tárgyak oktatásával. Az alapozó tárgyak keretében a hallgatók egyrészt különböző kutatási megközelítéseket ismernek meg, másrészt a társadalomtudományokban, kiemelten a gazdálkodástan területén specifikusan használatos kutatási módszereket és technikákat sajátítanak el;
 • a második szint valamely szakterületen átfogó jártasság megszerzését teszi lehetővé a kötelező, az alternatív és az általános látókört bővítő szabadon választható fakultatív tárgyak oktatásán való részvétel, valamint egyéni kutatómunka révén;
 • a harmadik szint a fokozatszerzési eljárás folyamata, amely magában foglalja a doktori szigorlat letételét, valamint az értekezés elkészítését, munkahelyi vitáját és védését. A doktori képzés ideje alatt az értekezés elkészítéséig a doktorandusz egyéni kutatást folytat témavezetője irányításával, a kutatási eredményeiről minden félév végén beszámolót tart.

Alapozó tárgyak

 • A kutatásmódszertan alapjai
 • Statisztikai elemzések elmélete
 • Statisztikai elemzések gyakorlata
 • Statisztikai programcsomagok alkalmazása

A programokhoz kötött kötelező szakmai tárgyak

​Emberi erőforrások társadalmi–gazdasági beágyazottsága program

Programvezető: Prof. Dr. Kulcsár László CSc egyetemi tanár
A program célja olyan doktori képzés megvalósítása, amely képessé teszi a fokozatot szerzett hallgatókat az emberi erőforrások társadalmi, kulturális és gazdasági hátterének, összefüggéseinek megértésére, elemzésére, új tudományos eredmények kidolgozására, a témával összefüggő magas szintű oktatási, kutatási, társadalomirányítási, közigazgatási tevékenység ellátására.
Kötelező tárgyak:
 • Szociálpszichológia
 • Demográfia
 • Társadalmi problémák
 • Regionális egyenlőtlenségek

Marketing program

Programvezető: Prof. Dr. Markus Mau egyetemi tanár
A program lehetőséget ad a marketingelmélet és -gyakorlat korszerű elemeinek elsajátítására, felkészíti a doktoranduszokat a piaci jelenségek, a versenyhelyzet, a környezetelemzés, a termék-, ár-, értékesítés- és kommunikációs politika, a piaci stratégiai kérdések tudományos szintű elemzésére.
Kötelező tárgyak:
 • Marketingstratégiai gondolkodás és gyakorlat
 • A marketingkutatás aktuális kérdései
 • Marketingkommunikáció
 • A minőség és a marketing etikai összefüggései

Nemzetközi gazdálkodás program

Programvezető: Dr. habil Fábián Attila CSc egyetemi docens
A program alkalmat ad a doktorandusznak arra, hogy mély elméleti ismereteket szerezzenek a nemzetközi piaci stratégiák eddig feltárt és alkalmazott módszereiről, korszerű ismereteket hordozó szemléletet sajátítsanak el. Ezzel párhuzamosan a program felkészíti a doktoranduszokat a tudományos kutatómunkájukra, nemzetközi piaci stratégiák új jelenségeinek feltárására, kimunkálására és alkalmazásukra. Lehetőség nyílik a modern piacgazdaság módszereinek széleskörű tanulmányozása, az ehhez tartozó innovációs, illetve széles értelemben vett átalakulási folyamatok elemzése, a nemzetközi piaci stratégiák jellemzőinek kutatása, alkalmazhatóságuk értelmezése és továbbfejlesztése.
Kötelező tárgyak:
 • Nemzetközi gazdaság és gazdaságtan
 • Az EU regionális és világgazdasági szerepe
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan
 • Nemzetközi pénzügyek

Pénzügyi program

Programvezető: Dr. habil Katits Etalka CSc egyetemi docens
A program a nemzetgazdaságok és a vállalatok pénzügyeit elsősorban az életpályájuk szemszögéből tárgyalja. A nemzetgazdaságok pénzügyei elsősorban a prosperitás és a hanyatlás, a vállalatok pénzügyei az alapítás, a növekedés, a stabilitás és stagnálás, valamint a hanyatlás és a válság fázisaira koncentrálnak. Az utóbbi tartalmazza a csődpénzügyeket is. A program fontosnak tartja az egyes vállalati életszakaszokban a sikeres működés, vagy a zavarelhárítás érdekében tett intézkedések hatásainak szisztematikus ellenőrzését, az ezt lehetővé tevő kontrolling rendszer kiépítését, korai felismerő, figyelmeztető és előrejelző rendszerek működtetését is.
Kötelező tárgyak:
 • Nemzetgazdasági és vállalati életciklusok
 • Hagyományos és modern vállalati pénzügyek
 • Pénzügyi diagnosztika és tervezés
 • Értékalkotás növekedésben és válságban

Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program

Programvezető: Prof. Dr. Székely Csaba DSc egyetemi tanár
A program egyik fő célja a vállalkozások, üzleti szervezetek gazdálkodásának átfogó elemzése, a várható gazdasági fejlődési tendenciák feltárása, az új üzleti, vállalkozási elméletek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban. Fontos szerepet tölt be a programban a korszerű menedzsment döntésmechanizmusának kutatása, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása és gyakorlati alkalmazásuk. Kiemelt kutatási területként foglalkozik a program a stratégiai és változtatásmenedzsment, a tudás- és innováció menedzsment, a szervezetfejlesztés, továbbá a vezetés egyes kérdéseivel, törekedve az elmélet és a gyakorlati alkalmazás egyensúlyának megteremtésére.
Kötelező tárgyak:
 • Kvantitatív módszerek az üzleti területen
 • Vezetés és szervezés
 • Stratégiai- és változtatásmenedzsment
 • A vállalati gazdálkodás kiemelt fejezetei

Mindegyik programban választható alternatív tárgyak

 • A szervezetfejlesztés elmélete és modelljei
 • A szervezetfejlesztés gyakorlata
 • A szervezeti kultúra vizsgálata és fejlesztése
 • Döntéstámogató rendszerek és módszerek
 • Egészséggazdaságtan
 • Fejlődésgazdaságtan
 • Gazdaság- és politikai földrajz
 • Gazdaságszociológia
 • Kisvállalkozás-fejlesztési politika
 • Nemzetközi gazdaságtan (haladó)
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan
 • Projektek menedzselése
 • Regionális és városgazdaságtan
 • Stratégiai menedzsment
 • Szervezetelmélet
 • Szervezeti magatartás és vezetés
 • Társadalmi-gazdasági előrejelzés
 • Termelés- és innovációmenedzsment
 • Üzleti gazdaságtan
 • Üzleti tanácsadás
 • Vállalatfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások
 • Vállalkozás és globalizáció
 • Vállalkozás-innováció
 • Változtatás- és tudásmenedzsment
 • Vezetői gazdaságtan
 • Vezetői számvitel és kontrolling

A fenti tantárgyak oktatása az 1-4. szemeszterben történik. Az 5. és 6. félév önálló kutatásra és a tudományos értekezés megírására szolgál.

A szakmai kötelező és alternatív tárgyak azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók a program végeztével eredeti kutatási eredmények elérésére képes szakemberekké váljanak. Itt elsősorban az elméleti képzésben, az adott szakterület megközelítéseinek és kutatási eredményeinek megismerésén van a hangsúly.

A Doktori Iskola további kérdéseiben (vizsgáztatás, szigorlat, védés) az Egyetemi Doktori Szabályzat előírásai az érvényesek.